PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
Pacjent Przedstawiciel ustawowy Osoba upoważniona Pacjent Przedstawiciel
ustawowy
Osoba upoważniona
Kserokopia
(1 strona)
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Wyciąg
(1 strona)
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Odpis (1 strona) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Wydruk
(1 strona)
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

 

Data modyfikacji 15 luty 2021

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

1 strona wyciągu lub odpisu 1 strona kopii albo wydruku wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia

IV kwartał 2020

5457,98

10,92zł 0,38zł 2,18zł

 

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, wydruku, na informatycznym nośniku danych, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub kopii

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*