Opłata za wydaną dokumentację

Start - Opłata za wydaną dokumentację
PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIEPO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
PacjentPrzedstawiciel ustawowyOsoba upoważnionaPacjentPrzedstawiciel ustawowyOsoba upoważniona
Kserokopia
(1 strona)
0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Wyciąg
(1 strona)
0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Odpis
(1 strona)
0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Wydruk
(1 strona)
0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
Środki komunikacji
elektronicznej
0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
Informatyczny
nośnik danych
0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 

01.12.2021 – 28.02.2022

  Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.
Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartaleMaksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 
1 strona wyciągu lub odpisu1 strona kopii albo wydrukuwyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,0004przeciętnego wynagrodzenia
III kwartał 20215657,3011,31zł0,39zł2,26zł
 

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, wydruku, na informatycznym nośniku danych, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub kopii
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*