Klauzula informacyjna

Start - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hoża 2b, w Augustów (kod pocztowy: 16-300), tel.: 87 6435127, adres e-mail: nzoza@wp.pl

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest:
  Agnieszka Cebelińska
  tel. kontaktowy 87 6435127 adres e-mail: iod@rodzinna.info
 3. Celem przetwarzania danych jest diagnoza medyczna i leczenie, profilaktyka zdrowotna, zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzanie systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit h RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113 poz. 657 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • Prawo pacjenta do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO). Zapis dotyczy tylko danych osobowych, prawo Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, jest odrębnym prawem (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. ww. ustawy;
  • Prawo pacjenta do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16. RODO);
  • Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
  • Prawo Pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, podmiot leczniczy może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenia przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych mogłaby istotnie utrudniać realizację tych celów (brak skuteczności ograniczenia przetwarzania w związku z ważnymi względami interesu publicznego);
  • Prawo Pacjenta do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych prze podmiot leczniczy, podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
  • Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) ) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych prze podmiot leczniczy, podstawie art.. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą udostępniane:
  Na podstawie Umowy Powierzenia:

  – KAMSOFT PODLASIE Sp. z o.o., 18-300 Zambrów, Al. Wojska Polskiego 33, tel./fax 86 271-17-30, biuro@kamsoftpodlasie.pl

  – Serwisy sprzętów medycznych i informatycznych – na czas przeglądów, napraw oraz odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.

 7. Na podstawie Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 26:
  • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
  • Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
  • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
   • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
   • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
   • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
   • upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
   • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
   • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
   • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
   • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
   • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
   • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
   • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
   • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
   • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia
   • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu, które nie skutkuje podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych wywołujących wobec Pacjentów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  – Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 11. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
  • Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane nie pochodzą od osób, których dotyczą

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do wglądu dokumentacji pacjenta i otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że:

Administrator Danych Osobowych jest:

Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hożej 2b w Augustowie (kod pocztowy: 16-300), tel.: 87 6435127, adres e-mail: nzoza@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Cebelińska tel. kontaktowy 881440232 adres e-mail: iod@rodzinna.info
 1. Pani/Pana dane osobowe zostały nam powierzone w związku z upoważnieniem Pani/Pana w oświadczeniu pacjenta: do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych/ do uzyskiwania dokumentacji medycznej/ do informacji w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci.
 2. Celem przetwarzania danych jest informacja komu zakład leczniczy może udzielić na podstawie oświadczenia pacjenta informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych mu świadczeń oraz do uzyskiwania jego dokumentacji – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą lub innej osoby fizycznej ( 6 ust. 1 lit c i d RODO),
 3. Powierzone nam dane obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym upoważnionym przez administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.