Odpłatność za wydanie zaświadczenia lekarskiego

ZAŚWIADCZENIA PŁATNE

orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych

zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych

zaświadczenia do Urzędu Pracy potwierdzające, że pacjent ze względu na stan

zdrowia mógł  w danym dniu stawić się w Urzędzie Pracy, aby potwierdzić swoją

gotowość do podjęcia pracy

zaświadczenie, że dziecko znajduje się pod stała opieką lekarską w związku ze sprawą o alimenty

zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU
dla potrzeb orzeczeń sądowych

obdukcje w celach sądowo-lekarskich

wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku – dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe, a także dla uczniów i studentów, którym do dalszej nauki niezbędna jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu)

zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych

zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą

zaświadczenia dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych

zaświadczenie dla potrzeb portów lotniczych

zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w innych celach pozaleczniczych.

Wysokość opłat za wydanie zaświadczenia lub orzeczenia wydawanego na życzenie pacjenta lub innego podmiotu zlecającego określa Cennik świadczeń Przychodni Rodzinnej Sp. z o.o. w Augustowie

CENNIK ZAŚWIADCZEŃ I ORZECZEŃ LEKARSKICH

RODZAJ ZAŚWIADCZENIA ORAZ CENA

Badanie lekarskie do książeczki zdrowia
70 zł
Zaświadczenie lekarskie wystawiane na prośbę pacjenta
70 zł
Badanie i zaświadczenie lekarskie do patentów żeglarskich i motorowodnych
150 zł
Orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych wydawane dla lekarzy medycyny pracy
70 zł
Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych – Druk ZUZ N9 bez orzeczenia lekarza
50 zł
Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych – Druk KRUS N14 bez orzeczenia lekarza
50 zł
Zaświadczenie o stanie zdrowia do zakładu pracy w celu otrzymania dofinansowania
40 zł

Zaświadczenie na egzamin maturalny

70 zł

LEKARZ RODZINNY NIE WYSTAWIA ZAŚWIADCZEŃ

O zdolności do uprawiania sportu – Zasady orzekania do uprawiania sportów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2011 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U.2011.88.500).

Jedyną kwalifikacją do zawodów sportowych i ćwiczeń, jakiej dokonuje lekarz rodzinny jest kwalifikacja w ramach wykonywanych bilansów. W związku z powyższym lekarz rodzinny nie wystawia zaświadczeń do uczęszczania na aerobik, hipoterapię, kursy żeglarskie, treningi dla dorosłych, maratony uliczne itp. Do udziału w różnego rodzajach związanych z aktywnością fizyczną dzieci, zwykle wystarczy zgoda rodziców. W przypadku osób dorosłych uczestnik sam deklaruje, że jest wystarczająco zdrowy by uprawiać sport.

Kandydatom na studia oraz do szkół ponadgimnazjalnych – Zasady kierowania na badania lekarskie kandydatów określa Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników doktoranckich (Dz. U. Nr 155, poz. 1045). Zgodnie z § 3 tego rozporządzenie skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła , określając w nim m.in. czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, które występują w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

Niektóre uczelnie nie przestrzegają obowiązującego od wielu lat prawa i podczas rekrutacji wymagają od kandydatów na studia zaświadczeń od lekarzy rodzinnych – jest to bezpodstawne, więc lekarz rodzinny nie ma obowiązku wydawać takiego zaświadczenia.

Zaświadczeń o karmieniu piersią – Przerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy. Z przepisów nie wynika obowiązek udokumentowania przez pracownicę faktu karmienia piersią. Kodeks pracy nie wymaga od pracownicy karmiącej przedłożenia pracodawcy stosownego zaświadczenia lekarskiego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownic w ciąży, zainteresowanych korzystaniem z ochrony przewidzianej z tego tytułu. Także rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (ostatnia nowelizacja: 26 marca 2015 r.) nie nakłada na lekarza obowiązku wydania zaświadczenia o karmieniu piersią.

Świadczenia od poniedziałku do piątku po godzinie 18:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy udzielane są przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną przy ul Szpitalnej 12 link

tel kontaktowy  87 644 42 00 lub 87 644 43 00

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest związana z lekarzem opieki zdrowotnej, do którego zdeklarowany jest pacjent. Z uwagi na powyższe ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą skorzystać z pomocy z dowolnego punktu nocnej opieki.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne (dla świadczeniobiorców) i udzielane bez skierowania.

Niezbędne informacje dostępne poniżej.

WYSZUKIWARKA

Wypełniony i podpisany wniosek możesz:

zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ

wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ

wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ