Lekarz rozmawia przez telefon oraz pisze na laptopie

Standard organizacyjny teleporad udzielanych w Przychodni rodzinnej SP. z o.o. w Augustowie

 1. Lekarze, pielęgniarki oraz położna udzielają teleporad za pośrednictwem systemów łączności
 2. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmujące świadczenia udzielane:
  • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady z wyłączeniem kontynuacji wypisywanych leków oraz zleceń nawyroby medyczne oraz wydawanie zaświadczeń.
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru.
  • w zawiązku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej.
  • dzieciom do 6 roku życia poza poradami w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania, których udzielanie jest możliwe bez badania fizykalnego.
 3. Przy podejrzeniu COVID-19 udzielane są teleporady.
 4. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, lub na odległość przy systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
 5. Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) na drodze telefonicznej zgłasza potrzebę zdrowotną, a pracownik odpowiedzialny za rejestrację:
  • Rozpoznaje potrzebę zdrowotną
  • Weryfikuje możliwość udzielenia świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej
  • Wpisuje świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu (lekarza/pielęgniarki/położnej)
  • Informuje pacjenta na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada
  • Jeżeli jest konieczność przesłania zdjęć, wyników i innych dokumentów potrzebnych do właściwej teleporady, pacjent może je przesłać na adres e-mail pacjent@rodzinna.info
  • Przesłane informacje przez pacjenta na adres e-mail są niezwłocznie przekazywane dla właściwego członka zespołu POZ lub dołączane do dokumentacji medycznej.
 6. Po ustaleniu terminu teleporady lekarz, pielęgniarka lub położna oddzwaniają w wyznaczonym terminie (dzień, godzina) do pacjenta na nr telefonu znajdujący się w bazie danych. Podczas teleporady jest przeprowadzany wywiad z pacjentem, w którym lekarz/pielęgniarka/położna oceniają stan pacjenta i ustalają czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego. Po przeprowadzonym wywiadzie jeżeli istnieje taka konieczność są wystawiane e-recepty, e-skierowania; e-zwolnienia. Wystawiane są również tradycyjne skierowania, zaświadczenia, które pacjent lub osoba upoważniona może odebrać osobiście.
 7. Jeżeli w wyznaczonym terminie na teleporadę nie odbierze telefonu, lekarz , pielęgniarka lub położna podejmuje co najmniej trzykrotne próby kontaktu z pacjentem w odstępach nie krótszych niż 5 min w celu udzielenia teleporady.
 8. Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.
 9. Pacjent w trakcie teleporady ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.