Pielęgniarska opieka długoterminowa

Start - Pielęgniarska opieka długoterminowa
Świadczenia w zakresie
Opieki długoterminowej
Wykonywane są w godzinach
8:00-20:00
tel. kom. 661 69 69 80
Przyjmowanie zgłoszeń 8:00– 20:00
telefonicznie 87 643 51 27
Zgłoszenia pacjentów w kolejkę oczekujących osobiście lub telefonicznie 087 643 51 27 w godz. 8:00-20:00
Należy dostarczyć wymaganą dokumentację

Od 2004 roku jednostka nasza świadczy w ramach umowy z NFZ świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej. Jest to opieka jest to opieka nad przewlekle i somatycznie chorymi którzy są niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ w przypadku braku miejsc pacjent pozostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i czeka na wolne miejsce.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem, lub jego opiekunem faktycznym i jego rodziną termin pierwszej wizyty w trakcie której dokonuje oceny stanu pacjenta według skali Barthel i ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, zapoznaje rodzinę z nimi.

Pielęgniarka wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta. Fakt wykonania przez pielęgniarkę czynności pacjent potwierdza każdorazowo podpisem w karcie wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej wraz z datą wykonania tej czynności. W przypadku niemożności podpisania przez pacjenta potwierdzenia czynności dokonuje opiekun faktyczny lub osoba upoważniona przez pacjenta. Wizyty pielęgniarskie odbywają się we wskazanych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

Pacjent korzystający z opieki długoterminowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Podstawą do objęcia opieką jest otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypełnionej przez lekarza skali Barthel w której ocena punktowa musi się mieścić w przedziale od 0 – 40 pkt.