ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE

OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

WYKONYWANE SĄ W GODZINACH 800-2000

tel. kom. 661 69 69 80

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 800– 2000

TELEFONICZNIE  87 643 51 27

ZGŁOSZENIA PACJENTÓW W KOLEJKĘ OCZEKUJĄCYCH OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE  087 643 51 27 W GODZ 800-2000

NALEŻY DOSTARCZYĆ WYMAGANĄ DOKUMENTACJĘ

 Od 2004 roku jednostka nasza świadczy w ramach umowy z NFZ świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej. Jest to opieka jest to opieka nad przewlekle i somatycznie chorymi którzy są niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

 Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ w przypadku braku miejsc pacjent pozostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i czeka na wolne miejsce.

 Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem, lub jego opiekunem faktycznym i jego rodziną termin pierwszej wizyty w trakcie której dokonuje oceny stanu pacjenta według skali Barthel i ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, zapoznaje rodzinę z nimi.

 Pielęgniarka wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta. Fakt wykonania przez pielęgniarkę czynności pacjent potwierdza każdorazowo podpisem  w karcie wizyt  pielęgniarki opieki długoterminowej domowej wraz z datą wykonania tej czynności. W przypadku niemożności podpisania przez pacjenta potwierdzenia czynności dokonuje opiekun faktyczny lub osoba upoważniona przez pacjenta. Wizyty pielęgniarskie odbywają się we wskazanych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

 Pacjent korzystający z opieki długoterminowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Podstawą do objęcia opieką jest otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypełnionej przez lekarza skali Barthel w której ocena punktowa musi się mieścić w przedziale od 0 – 40 pkt.