ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Na usługi budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych

w Przychodni Rodzinnej w Augustowie na ulicy Hożej 2b

 1. ZAMAWIAJĄCY

Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o. w Augustowie ul. Hoża 2b
16-300 Augustów
NIP 8461660804 REGON 200697845
www.przychodniarodzinna.info

Osoba do kontaktów w sprawie zaproszenia:
Agnieszka Cebelińska
Tel. 881 440 232
e-mail: agnieszka.cebelinska@rodzinna.info

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane w Przychodni Rodzinnej na ulicy Hożej 2b w Augustowie
 3. Przedmiary robót dostępne są poniżej w załącznikach lub mogą być przekazane w inny sposób.
 4. Dopuszcza się oferty częściowe.

 

III. TERMIN REALIZACJI


Zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 20 stycznia 2023 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU
 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
  1. posiada zdolności zawodowe do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej 4 osobami doświadczonymi w prowadzeniu prac remontowych i budowlanych
  2. spełnia następujące wymogi formalne:

1)  Korzysta z pełni praw publicznych – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
4) Nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

 1. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
 2. Wykonawca powinien zagwarantować wykonanie robót zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi, normami oraz wymogami przy tego typu zamówieniach.
 4. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W celu realizacji powyższego obowiązku zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie ustalenie ograniczeń czasowych co do godzin wykonywania prac.
 7. Zamawiający wymaga bezwzględnego zachowania porządku na terenie prowadzenia robót, dokładnego zabezpieczenia pozostałych części pomieszczeń przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami
 8. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana do dnia 15.08.2022 roku do godz. 13:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: agnieszka.cebelinska@rodzinna.info,
 2. faksem na nr: 87 643 5127,

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: formularz ofertowy (Zał. nr 2), kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (Zał. Nr 3; 4;5)

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

Kryterium oceny oferty będzie cena brutto ofert

Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Cebelińska tel 881440232

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 2 -formularz-ofertowy

Załącznik nr 3 Przedmiar – Remont przychodni

Załącznik nr 4 Przedmiar – rozbudowa wejścia głównego

Załącznik nr 5 Przedmiar – Remont łazienki