ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – aktualizacja  Na usługi budowlane polegające na rozbudowie budynku usługowego, polegająca na zabudowie holu wejściowego do Przychodni Rodzinnej w Augustowie na ulicy Hożej 2b.
 1. ZAMAWIAJĄCY
Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o. w Augustowie ul. Hoża 2b 16-300 Augustów NIP 8461660804 REGON 200697845 www.przychodniarodzinna.infoOsoba do kontaktów w sprawie zaproszenia: Agnieszka Cebelińska Tel. 881 440 232 e-mail: agnieszka.cebelinska@rodzinna.info 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane w Przychodni Rodzinnej na ulicy Hożej 2b w Augustowie
 3. Przedmiar robót dostępny jest na stronie przychodniarodzinna.info/przedmiary lub mogą być przekazane w inny sposób.
 III. TERMIN REALIZACJI Zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 30 marca 2023 r.
 1. WARUNKI UDZIAŁU
 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
  1. spełnia następujące wymogi formalne:
1)  Korzysta z pełni praw publicznych – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych; 3) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 4) Nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
 1. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
 2. Wykonawca powinien zagwarantować wykonanie robót zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi, normami oraz wymogami przy tego typu zamówieniach.
 4. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W celu realizacji powyższego obowiązku zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie ustalenie ograniczeń czasowych co do godzin wykonywania prac.
 7. Zamawiający wymaga bezwzględnego zachowania porządku na terenie prowadzenia robót, dokładnego zabezpieczenia pozostałych części pomieszczeń przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami
 8. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.
 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 13:00. Ofertę należy złożyć w formie:
 1. Elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: agnieszka.cebelinska@rodzinna.info,
 2. Papierowej na adres:
Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o., ul. Hoża 2b, 16-300 AugustówListem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: formularz ofertowy (Zał. nr 1), kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (Zał. Nr 2)Oferta nie powinna uwzględniać pkt. 5 Przedmiaru robót „Elementy otworowe i witryny”O wyniku postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.VII. OCENA OFERTKryterium oceny oferty będzie cena brutto ofertNajkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:Agnieszka Cebelińska tel 881440232Załącznik nr 1Załącznik nr 2