Dokumentacja medyczna

Start - Dokumentacja medyczna

Jak uzyskać dostęp do dokumentacji z dotychczasowego leczenia

Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem)

W przypadku:

– Udostępniania dokumentacji przedstawicielowi ustawowemu pacjenta Świadczeniodawca – przed udostępnieniem dokumentacji – weryfikuje, czy dana osoba w rzeczywistości jest przedstawicielem ustawowym pacjenta, a następnie umieszcza wymagane informacje w wykazie udostępnianej dokumentacji medycznej:

 • Udostępniania dokumentacji osobie upoważnionej przez pacjenta
 • przed udostępnieniem dokumentacji
 • Świadczeniodawca weryfikuje, tożsamość osoby wymienionej w treści upoważnienia z tożsamością osoby posługującej się upoważnieniem, a następnie umieszcza wymagane informacje w wykazie udostępnianej dokumentacji medycznej.

W sytuacji, gdy podstawą dla udostepnienia dokumentacji jest dokument (np. postanowienie Sądu, upoważnienie, umowa zawarta z zakładem ubezpieczeń upoważniająca zakład do wglądu w dokumentację po śmierci pacjenta) udostępnienie danych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Dokumentacja jest udostępniana:

 1. do wglądu na miejscu w przychodni w obecności pracownika Przychodni Rodzinnej Sp. z o.o. w Augustowie, dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej jak i prowadzonej w formie elektronicznej
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów
 3. w formie wydruku z dokumentacji elektronicznej
 4. w formie skanów dokumentacji papierowej lub pliku dokumentacji elektronicznej:
  • na informatycznym nośniku danych lub
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek może być ustny, pisemny lub droga elektroniczną. Ustny odnotowuje się w dokumentacji pacjenta.
 2. W przypadku odbioru dokumentacji przez inną osobę niż pacjent wymagane jest złożone przez pacjenta upoważnienie dostępu do informacji i dokumentacji medycznej.
 3. Wnioski można składać w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przychodni Rodzinnej SP. z o.o.w Augustowie.
 4. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki w terminie ustalonym indywidualnie z pacjentem, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku.
 5. Wniosek na udostępnienie dokumentacji można pobrać w rejestracji Przychodni Rodzinnej Sp. z o.o. w Augustowie.

Pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta otrzymuje dokumentację medyczną za darmo po raz pierwszy w żądanym zakresie – odpłatności za dokumentację medyczną

Istnieją jednak sytuacje, które stanowią wyjątek od reguły ogólnej. Placówka medyczna ma prawo żądać opłaty za wydanie dokumentacji medycznej:

 • od pacjenta wnioskującego o dokumentację po raz kolejny w żądanym zakresie,
 • od przedstawiciela ustawowego wnioskującego o dokumentację po raz kolejny w żądanym zakresie,
 • od osoby upoważnionej wnioskującej o dokumentację po raz kolejny w żądanym zakresie.
  • Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o. w Augustowie pobiera opłatę.

   Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym opłata wynosi:

   1. za jedną stronę kopii historii choroby lub wydruku z dokumentacji elektronicznej – 0,00007
   2. za sporządzenie wyciągu lub odpisu – 0,002
   3. za udostępnienie w formie skanów dokumentacji na nośniku informatycznym, lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – 0,0004

   – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.